Podmienky a pravidlá

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.kutus-original.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho.

DÔLEŽITÉ ÚDAJE

IČO: 14353954
Kontaktná adresa: Pejevové 3121, Praha 143 00
Telefón: +420 777 341 071
email: objednavky@kutus-original.cz
Číslo účtu: 1482271018/2700
Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

-Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.kutus-original.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Ondřej Hájek, so sídlom Pejevové, Praha 4, 143 00,
IČO 14353954, na strane jednej (ďalej ako „predávajúci“), a kupujúceho, na strane druhej (ďalej ako „kupujúci“). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom, zákon č. 89/2012 Zb.
-Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami ako aj Reklamačným poriadkom a že s oboma dokumentmi súhlasí. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti oboznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.
Dodávateľ/predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
Spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby za iným účelom než na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

SDĚLENÍ DLE USTANOVENÍ § 1820 A NÁSLEDUJÍCÍCH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Prodávající sděluje, že

– náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,
– požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, pokud kupující v objednávce nevybral možnost úhrady na dobírku,
– ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím www.kutus-original.cz uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
– v případě, že kupujícím je spotřebitel, má kupující právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
● kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
● smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

OBJEDNÁVKA

– Objednávku kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Odesláním závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou je kupní smlouva uzavřena.

– Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a může se s nimi seznámit.
Všechny ceny jsou konečné a včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Prodávající není plátcem DPH.

ZPŮSOB PLATBY A DODACÍ PODMÍNKY

Možnosti zaplacení za objednané zboží jsou následující:
● bankovním převodem v ČR na účet: 1482271018/2700
– Pokud je zboží placeno převodem, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v termínu do 7 dnů od zaslání objednávky.Zaplacením se rozumí připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího.

-V případě, že do sedmého dne od zaslání objednávky při placení převodem nebude na účet prodávajícího připsána celá částka kupní ceny, má se za to, že kupující od smlouvy odstoupil.
● Případné prodlení s platbou je kupující povinen oznámit prodávajícímu mailem na objednavky@kutus-original.cz nebo whatsapp zprávou na +420 777 341 071, a to pro případ zabránění účinku odstoupení dle předchozí věty.
– Při zadávání platby používejte jako variabilní symbol číslo objednávky. Platební instrukce po odeslání Vaší objednávky dorazí na Váš email.
. V případě platného uzavření kupní smlouvy bude objednané zboží kupujícímu odesláno prodávajícím do 10 dnů od doručení objednávky prodávajícímu, a to za podmínky, že při zvolení úhrady kupní ceny bankovním převodem, bude celá částka kupní ceny připsána na účet prodávajícího.
– V případě, že objednané zboží není možné odeslat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího, a kupující má v případě nesouhlasu právo na odstoupení od smlouvy.

VRÁTENIE TOVARU

Ako spotrebiteľ máte zo zákona právo vrátiť zakúpený tovar do 14 dní (odstúpiť od zmluvy). Z hygienických dôvodov a tiež kvôli tomu, že porušený obal znehodnocuje cenu produktov, nie je možné vrátiť tovar už rozbalený. (U fľaštičiek sa jedná o porušenie zlatej ochrannej známky, u mydiel je to rozbalenie z platového obalu). Tovar je možné vrátiť iba v originálnom neporušenom balení.
– Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru.
– Pokiaľ tovar kupujete ako firma alebo živnostník (tzn.: na daňovom dokladuje vaše IČO), právo na odstúpenie Vám nevzniká.
– Lehota na vrátenie tovaru trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru. Pre dodržanie lehoty na vrátenie tovaru je rozhodujúce, kedy je predávajúcemu doručené odstúpenie od zmluvy.
– Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Náklady na dopravu spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci.
– (Výnimky): Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

POSTUP VRÁTENIA TOVARU

– Najprv zašlite informáciu o odstúpení od zmluvy na email objednavky@kutus-original.cz, k emailu priložte faktúru.
– Tovar vráťte v pôvodnom obale. Pri porušení ochrannej známky u liekoviek a ochranných obalov z mydiel nebude vrátená žiadna čiastka. Pri porušení obalovej krabičky bude znížená čiastka (20%) na základy vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
– Vrátený tovar neodkladne zašlite (nie na dobierku) na adresu: Kutus Original CZ/SK, Karolína Šoupalová, T.G. Masaryka 75, Kostolec Nad Labem, 277 13.
– Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

REKLAMÁCIA

– Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnené očakávané vlastnosti, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.
– Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru alebo ju sám spôsobil.

POSTUP PRI REKLAMÁCII

– Ihneď po prevzatí tovaru, hneď ako zistíte prípadné nedostatky. Informujte nás najskôr prosím e-mailom na objednavky@kutus-original.cz alebo whatsapp správou na čísle +420 777 341 071. K emailu priložte faktúru.
– Pokiaľ to situácia vyžaduje, vyzveme vás na odoslanie reklamovaného tovaru poštou na našu adresu: Kutus Original CZ/SK, Karolína Šoupalová, T.G. Masaryka 75, Kostelec Nad Labem, 277 13. K zásielke priložte kópiu faktúry.
– Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.
– Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.

RIEŠENIE SPOROV

– V prípade akýchkoľvek sťažností, kontaktujte nás na objednavky@kutus-original.cz.
– Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.
– Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.
– Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
– Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.
– Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ich kupujúci neodmietne. Mimosúdne urovnanie sporov je možné vykonať aj prostredníctvom služby VašeSťažnosti.sk na webovej stránke www.vasestiznosti.cz.
– Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb., o mediácii, v platnom znení, ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Zb., o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.
– Počas trvania rokovaní o mimosúdnom urovnaní sporu nebežia ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa Občianskeho zákonníka, pokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.
– Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

– Kupujúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
– Predávajúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
– Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.
– Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.